SNEM SAWRR 29.11. 2014 zrušený !

S poľutovaním Vám musíme oznámiť, že pre nízku účasť členov bol snem zrušený.

Aj napriek včasnej medializácií termínu a miesta sa 22.snemu  zúčastnilo 19 !!! členov.

Tento nezáujem členov o osud vlastnej organizácie je smutný a dehonestuje prácu všetkých dobrovoľných funkcionárov.

 

Oznam o vyhlásení volieb do orgánov SAWRR

na 22. sneme SAWRR 29. 11. 2014

 

Výkonná rada SAWRR týmto vyhlasuje voľby do orgánov SAWRR

KANDIDÁTI DO ORGÁNOV SAWRR na obdobie najbližších dvoch rokov:

Prezídium:

Prezident: Peter Dobeš

Tajomníčka/Viceprezidentka: Saša Bučková

Viceprezident: Kamil Beláň

 

Výkonná rada:

Prezídium +

Predáčka rozhodcov: Katka Starovecká

Zástupca usporiadateľov: Braňo Šablatúra Zástupca jazdcov: Peter Šimek

 

K výkonnej rade navrhujeme zvoliť na sneme poradný orgán, zložený zo zástupcov jazdcov jednotlivých disciplín, ktorí budú podliehať zástupcovi jazdcov vo výkonnej rade:

Drezúrne disciplíny

Reining

Rýchlostné disciplíny

Pracovné disciplíny + Cutting (prípadne zvlášť)

 

Týchto zástupcov bude treba tiež zvoliť na sneme rovnako ako členov prezídia a výkonnej rady. O konečnom počte členov jednotlivých orgánov rozhodne snem.

Vyzývame kandidátov na pozície v poradnom orgáne VR (zástupcov jazdcov jednotlivých disciplín), prípadne ešte aj v prezídiu a výkonnej rade, aby svoju kandidatúru oznámili čo najskôr na adrese: tajomnik@sawrr.sk (v kópii

  • Výkonná rada SAWRR vrátane prezídia SAWRR
  • Kontrolná a revízna komisia SAWRR

 

 

Kompetencie a povinnosti jednotlivých členov výkonnej rady vrátane prezídia a kontrolnej a revíznej komisie sú nasledovné:

 

Výkonná rada SAWRR  je výkonným orgánom SAWRR, ktorý riadi jeho činnosť v období medzi zasadnutiami Snemu SAWRR. Vo svojej činnosti sa riadi rozhodnutiami a pokynmi Snemu SAWRR.

 Výkonnú radu SAWRR tvorí Prezídium a ďalší členovia Výkonnej rady, počet a funkcie ktorých určí na volebnom zasadnutí snemu SAWRR snem SAWRR. Členovia Výkonnej rady sú volení Snemom SAWRR na obdobie 2 (slovom: dvoch) rokov, pričom môžu byť zvolení i opätovne.

 

Zloženie Výkonnej rady SAWRR:

  • Prezídium SAWRR
  • ďalší členovia Výkonnej rady SAWRR zvolení snemom SAWRR (napr. zástupcovia jednotlivých jazdeckých disciplín, zástupcovia členov jednotlivých oblastí Slovenska, zástupcovia usporiadateľov)

 

Výkonná rada SAWRR najmä:

 

  • rozhoduje o dočasnej zmene pravidiel westernového jazdenia a ródea, ktorú musí potvrdiť Snem SAWRR na najbližšom zasadaní Snemu SAWRR,

-    schvaľuje a vydáva vykonávacie predpisy v súlade so Stanovami SAWRR a uzneseniami Snemu SAWRR,

-    zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania snemu,

-    vykonáva rozhodnutia Snemu SAWRR, riadi a zabezpečuje činnosť SAWRR,

  • vypracováva plán činnosti, správu o činnosti a správu o hospodárení SAWRR, ktoré predkladá na schválenie Snemu SAWRR,

-    rozhoduje o prípadnom udeľovaní grantov, štipendií a dotácií,

  • v prípade potreby za účelom riešenia jednotlivých odborných, resp. technických problémov môže kreovať poradný orgán, určuje jeho organizáciu a úlohy,

-    rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Snem SAWRR, ktorého programom je zrušenie SAWRR, nezišiel do troch mesiacov odo dňa jeho zvolania

  • vypracováva vnútorné predpisy, potrebné pre zabezpečenie fungovania SAWRR,
  • rieši otázky spojené s nakladateľskou, vydavateľskou, príp. inou činnosťou združenia,
  • rozhoduje o veciach, ktoré nie sú riešené stanovami SAWRR.

 

 

 

Prezídium

je stálym pracovným orgánom SAWRR. Tvorí ho minimálne 5 členov:

prezident, tajomník, viceprezident pre ekonomiku, hospodár, ďalší 2 - 3 viceprezidenti

Snem SAWRR môže rozhodnúť o rozšírení prezídia o ďalších členov, ako aj o pridelení konkrétnych zodpovedností viceprezidentom.

Prezídium sa schádza podľa potreby, najmenej však 1x za tri mesiace. Zvoláva ho prezident.

Prezídium má právo konať a rokovať v mene SAWRR v súlade s uzneseniami snemu a výkonnej rady.

 

Prezident

Medzi zasadnutiami VR riadi organizáciu – prezídium, VR, zostavuje jej ročný pracovný plán

Zvoláva výkonnú radu a dohliada na plnenie úloh VR

Zastrešuje tvorbu plánu pretekov na celú sezónu

Zastrešuje pravidlá pre nomináciu jazdcov na MSR

Zastrešuje aktualizáciu stanov SAWRR                              

Aktívne sa zúčastňuje činnosti výkonnej rady

 

Tajomník

Zastrešuje základnú komunikáciu vo vnútri organizácie a medzi SAWRR a jej  partnermi

Dohliada na aktualizáciu databázy členov

Má na starosti pravidelné zasielanie pozvánok a informácií o činnosti a výsledkoch SAWRR všetkým členom, ako aj aktualizáciu údajov a oznamov pre členov na www.sawrr.sk

Zastrešuje zverejňovanie nominácií jazdcov na MSR, SEP

Zastrešuje zostavovanie, aktualizáciu a zverejňovanie štatistík

Aktívne sa zúčastňuje činnosti výkonnej rady

 

Viceprezident pre ekonomiku

Zastrešuje zostavenie rozpočtu na kalendárny rok

Zastrešuje získanie financií potrebných pre uskutočnenie naplánovaných aktivít SAWRR

Zastrešuje zabezpečenie evidencie organizácie ako oprávneného prijímateľa % z daní

Zastrešuje zabezpečenie vedenia pokladne, účtovníctva, úhrady faktúr a preplácanie výdajov

Aktívne sa zúčastňuje činnosti výkonnej rady

 

 

Viceprezidenti pre metodiku a šport

Zastrešujú metodickú činnosť SAWRR

Zastrešujú organizačné pokyne pre aktuálnu športovú sezónu, schvaľujú propozície pretekov

Majú na starosti aktualizáciu pravidiel SAWRR, zosúladenie s pravidlami AQHA

Majú na starosti licencovanie nových jazdcov – skúšky základného výcviku

Zastrešujú školenia jazdcov

Zastrešujú školenia rozhodcov

Zastrešujú kanceláriu pretekov  SAWRR

Aktívne sa zúčastňujú činnosti výkonnej rady

 

Viceprezident pre verejnosť

Zastrešuje popularizáciu westernového športu vo verejnosti formou článkov v časopisoch, webovej stránky, FB stránky, direct mailov na školy atď...

Spolupracuje s westernovými klubmi a rančami na Slovensku a pozýva ich na všetky akcie, podujatia, preteky organizované SAWRR

Vytvorára a aktualizuje zoznam s kontaktnými údajmi na potenciálnych členov SAWRR, westernové kluby, ranče, médiá, známe osobnosti podporujúce westernové jazdenie, potenciálnych sponzorov, potenciálnych organizátorov pretekov, atď...            

Zastrešuje foto a video dokumentáciu z každého podujatia SAWRR a vytvorenie foto a video archívu

po každom podujatí SAWRR zverejňuje výsledky, foto, text na www a FB stránke SAWRR

Jedenkrát za 3 mesiace zasiela elektronické informácie o plánovaných a uskutočnených podujatiach SAWRR

Zastrešuje získavanie nových jazdcov do SAWRR      

Aktívne sa zúčastňuje činnosti výkonnej rady

                  

Hospodár

Zastrešuje evidenciu finančných operácii SAWRR

Má na starosti operatívnu dennú finančnú agendu – príjem, zabezpečenie schvaľovania operácií a úhrad

Má na starosti prípravu podkladov pre daňové priznanie SAWRR

Zastrešuje evidenciu členských a iných príspevkov, výdaj členských preukazov a známok

Aktívne sa zúčastňuje činnosti výkonnej rady

 

Ďalší členovia VR

Zástupca jazdcov jednotlivých disciplín (5 – drezúrne, reining, rýchlostné, pracovné a cutting)

Zastupuje záujmy SAWRR voči jazdcom v daných disciplínach a opačne

Napomáha získavať nových členov

Zostavuje a aktualizuje kalendár medzinárodných pretekov v danej disciplíne/disciplínach

Aktívne sa zúčastňuje činnosti výkonnej rady

 

 

Zástupca za oblasť (4 – bratislavská, západoslovenská, stredoslovenská, východoslovenská)

Zastupuje v rámci svojej oblasti záujmy SAWRR voči verejnosti, jazdcom a usporiadateľom a opačne

Má na starosti realizáciu naplánovaných pretekov v danej oblasti, spoluprácu s usporiadateľmi

Napomáha získavaniu nových členov

Aktívne sa zúčastňuje činnosti výkonnej rady

 

Zástupca pre/za usporiadateľov

Zastupuje záujmy SAWRR voči usporiadateľom a opačne

Zastrešuje semináre pre organizátorov pretekov, je nápomocný organizátorom pretekov

Má na starosti súpis kompetencií a zodpovedností usporiadateľov a ostatných zabezpečujúcich preteky a jeho odovzdanie usporiadateľom

Zabezpečuje dohľad nad prípravou pretekov

Aktívne sa zúčastňuje činnosti výkonnej rady

 

Predseda disciplinárnej komisie

Má na starosti dodržiavanie disciplíny a pravidiel SAWRR

Úzko spolupracuje s viceprezidentom pre metodiku

 

Predák rozhodcov

Napomáha pri aktualizácii pravidiel SAWRR, ich zosúladení s pravidlami AQHA

Koordinuje činnosť rozhodcovského zboru

Organizuje školenia rozhodcov

Má na starosti licencovanie nových jazdcov – skúšky základného výcviku za rozhodcovský zbor

Napomáha pri  školení jazdcov

Aktívne sa zúčastňuje činnosti výkonnej rady

 

 

Kontrolná a revízna komisia

Kontrolná a revízna komisia SAWRR je trojčlenná a tvoria ju predseda a dvaja členovia.

Kontrolná a revízna komisia SAWRR zabezpečuje kontrolu činnosti SAWRR, hospodárenia SAWRR a plnenia uznesení Snemu SAWRR. Svoju činnosť vykonáva nezávisle na Výkonnej rade SAWRR.

Kontrolná a revízna komisia SAWRR podáva správu o svojej činnosti a výsledkoch kontroly Snemu SAWRR.

Kontrolná a revízna komisia SAWRR navrhuje orgánom SAWRR spôsob odstránenia nedostatkov zistených pri kontrole.

 

 

Volebné obdobie člena Výkonnej rady SAWRR, člena Prezídia, člena Kontrolnej a revíznej komisie SAWRR, a členov ďalších snemom schválených komisií je 2 roky. Nominácie kandidátov do Výkonnej rady SAWRR, do Prezídia, do Kontrolnej a revíznej komisie SAWRR, ako aj do ďalších komisií schválených snemom musia byť doručené Výkonnej rade SAWRR na adresu sídla SAWRR písomne alebo e-mailom najneskôr 20 (slovom: dvadsať) dní pred konaním Snemu SAWRR, ak Snem SAWRR nerozhodne inak. Výkonná rada SAWRR zverejní zoznam kandidátov do Orgánov SAWRR na web stránke SAWRR najneskôr 10 (slovom: desať) dní pred konaním Snemu SAWRR.

 

Nominácie (uveďte prosím aj, na ktorú pozíciu) zasielajte do 09. 11. 2014  na adresu:

tajomnik@sawrr.sk (v kópii na s.buckova@bkis.sk), ak nemáte email, pošlite poštou na adresu SAWRR – Tomášovská 72, 900 29 Nová Dedinka tak, aby bola Vaša nominácia doručená do uvedeného dátumu (odporúčaný krajný termín odoslania poštou je 07. 11. 2014)

Nominácie budú následne zverejnené na webovej stránke SAWRR