O SAWRR

Slovenská Asociácia Western Ridingu a Rodea je organizácia, ktorá sa na Slovensku zaoberá podporou a rozvojom odvetvia jazdeckého športu nazývaného Western. SAWRR stanovila pravidlá westernového jazdenia, organizuje školenia jazdcov a rozhodcov, na ktoré pozýva aj zahraničných inštruktorov. SAWRR sa zároveň podieľa na organizovaní westernových podujatí na celom Slovensku a zároveň podporuje účasť domácich jazdcov v zahraničí.
SAWRR vznikla v roku 1993 ako nástupná organizácia slovenskej vetvy ČESKOSKOSLOVENSKÉHO WESTERN A RÓDEO KLUBU po rozdelení Československa. Česká vetva pokračuje pod názvom Western Riding Club. SAWRR pôsobí ako koordinujúci orgán jednotlivých Westernových sekcií, rančov a klubov na Slovensku. Vykonáva metodickú činnosť pre jazdcov a rozhodcov westernových a ródeových disciplín. SAWRR združuje v súčasnosti približne 200 členov.

Postavenie:
SAWRR je nezávislou, záujmovou, športovou organizáciou združujúcou záujmové skupiny a jednotlivých členov. Je organizáciou dobrovoľníkov budovanou na základe demokratických princípov.

Pôsobnosť:
SAWRR realizuje svoju činnosť a ciele po celom území Slovenskej republiky.

Činnosť, úlohy a ciele organizácie:
1. Hlavným predmetom činnosti SAWRR je organizovanie a prevádzanie športových aktivít svojich členov v oblasti špeciálnych jazdeckých disciplín Western riding a ródeo a v niektorých vybraných ďalších športoch.

2. Združuje skupiny a jednotlivcov, ktorí sa chcú spoločné podieľať na vytváraní a príprave ako metodickej a technickej, tak i materiálnej a prevádzaní jednotlivých športových aktivít.

3. Buduje, prevádzkuje a udržuje svoje zariadenia a tým zaisťuje podmienky pre svoju športovú, spoločenskú a inú činnosť.

4. Vytvára podmienky pre metodické, cieľavedomé pôsobenie a rozvoj činností uvedených v bode 1.

5. Stará sa o výkonnostný a rekreačný šport.

6. Vytvára predpoklady pre dobrú prípravu svojich členov.

7. V súlade so svojimi potrebami a záujmami rozvíja rôzne formy kultúrnej a spoločenskej činnosti.

8. Vydáva informačné a metodické materiály, v súlade s právnym poriadkom zaisťuje vlastnou agentúrou vydavateľskú a nakladateľskú činnosť, reklamnú a propagačnú činnosť a poskytovanie služieb v oblasti aktívneho a pasívneho cestovného ruchu.

9. SAWRR sa hlási k spolupráci s obdobnými organizáciami v zahraničí a chce sa podieľať na ich činnosti.

10. Hlavným cieľom je vytvoriť a udržať vysokú úroveň a atraktívnosť tohto športu na území SR.