Členské príspevky pre rok 2013

Nejazdiaci člen do 18 rokov 10 €
Jazdiaci člen do 18 rokov 20 €
Nejazdiaci člen nad 18 rokov 20€
Jazdiaci člen nad 18 rokov 40 €
Zápisné pre nového člena 5 €
Duplikát členského preukazu 5 €

Pokiaľ si nie ste istí, že budete v tejto sezóne pretekať, môžete zaplatiť ako nejazdiaci člen a pred pretekom (ale min. 2 týždne vopred) doplatiť ako jazdiaci člen.

Špeciálna akcia k 20. výročiu SAWRR
Každý platný člen (každý, kto má uhradený členský príspevok za rok 2012), ktorý privedie do SAWRR nového člena (novým členom sa rozumie každý, kto nikdy nebol členom SAWRR alebo nebol platným členom so zaplateným členských za roky 2011 a 2012, t.j. posledné dva roky) získava zľavu 50% z členského príspevku pre seba aj nového člena.  Administratívny postup je nasledovný – nový člen zašle prihlášku na adresu: tajomnik@sawrr.sk a do kolonky DO SAWRR POZVANÝ KÝM: uvedie meno člena, ktorý ho do organizácie prizval a uhradí na účet SAWRR 50% z vyššie uvedeného členského príspevku podľa veku a podľa toho, či je jazdiaci alebo nejazdiaci člen

Prihláška na stiahnutie
Prihlášky posielajte na adresu:
tajomnik@sawrr.sk  
alebo poštou na adresu: SAWRR, Tomášovská 72, 900 29 Nová Dedinka

Úhradu členských príspevkov je potrebné zrealizovať do 20. 3. 2013
prevodom na BÚ SAWRR č. ú. 26 217 68 193 / 1100
(pri úhrade členského prevodom platbu identifikujte!! – do správy pre prijímateľa napíšte meno, za koho je členský príspevok uhrádzaný)
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: registrovaní členovia – číslo preukazu SAWRR
ešte neregistrovaní členovia: 1111

Po úhrade je potrebné poslať avízo o platbe hospodárke SAWRR na adresu: ivana.kunovicova@gmail.com

Následne Vám bude na adresu uvedenú vo Vašej prihláške za člena, resp. v adresári SAWRR, zaslaná členská známka.

V prípade nejasností kontaktuje prosím tajomníka SAWRR na adrese: tajomnik@sawrr.sk
alebo na tel. čísle: 0905 413 023

V prípade, že ste členské na rok 2013 už uhradili a získate nového člena, polovicu už uhradeného členského príspevku Vám vrátime.